STADGAR – ÅRSKOGENS BYGGNADSFÖRENING antagna vid möte den 26/3 – 2023

§1: Föreningen har till ändamål att bereda lokal åt byns föreningar såväl som åt andra sammanslutningar och privatpersoner som vill utnyttja lokalen samt tillhandahålla en
isbana på vintern och badplats på sommaren.

§2: Föreningens namn är byggnadsföreningen Skogsblomman.

§3: Styrelsen skall ha sitt säte i Årskogens by i Nordanstigs kommun.

§4: För att erhålla inträde i föreningen fodras att man fyllt 18 år och är villig att arbeta för Årskogen. Inträdesavgift erlägges. Avgiftens storlek bestäms av årsmötet.

§5: Föreningens angelägenheter och förvaltning överlämnas åt en av föreningen vald styrelse bestående av minst 5 ledamöter för en tid av 2 år dock så att växelvis kvarstår ena året 3 och andra året 2 ledamöter. Avgående styrelseledamot kan omväljas. 2 styrelsesuppleanter väljes årligen. Styrelsen äger full handlingsfrihet efter föreningens stadgar och till föreningens bästa. Föreningen väljer också 2 revisorer med en suppleant. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsför när minst 4 ledamöter är närvarande.

§6: Föreningen tecknas av ordförande och/eller kassör gemensamt. Vilket bestäms av årsmötet.

§7: Förutom de erforderliga räkenskapsböckerna skall styrelsen över föreningens medlemmar föra ett medlemsregister. Vid påfordran ska detta register kunna redovisas för
medlemmarna.

§8: Föreningens räkenskaper skall avslutas för kalenderår och för granskning överlämnas till revisorerna före 1 febr. och revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen före 1 mars.

§9: Årsmöte skall hållas under mars månad varvid följande ärenden skall behandlas 1/ Val av ordf. och sekr. för mötet 2/ Revisionsberättelsens föredragande samt fråga om
ansvarsfrihet 3/ Val av styrelse och suppleanter 4/ Val av revisorer och suppleant 5/ Fastställande av hyror 6/ Behandling av inkomna frågor som föreningen anser nödiga att upptas till behandling.

§10: Kallelse till möten skall ske på byns anslagstavlor minst 10 dagar före årsmöte och 7 dagar före extramöte.

§11: Beslut om föreningens upplösning skall fattas på 2 på varandra följande möten och på sista mötet måste beslutet biträdas av minst 3/4 av de röstberättigade närvarande vid mötet. Har sålunda beslut fattats om föreningens upplösning skall föreningens fastighet och övriga tillgångar säljas till högsta möjliga pris. De medel som återstår sedan föreningens skulder är betalda skall doneras till medicinsk forskning.